Betingelser

Maksimal kundetilfredshed

Over 700 perfekte anmelderser

  1. Forside
  2.  » Betingelser

Almindelige betingelser vedrørende H.C. Andersens KØKKENMONTØR

§1 Vilkår og betingelser hos H.C. Andersens KØKKENMONTØR.

1.1. Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

1.2. I det nedenstående benævnt kaldes H.C. Andersens Køkkenmontør for H.C.A.

1.3. Kunden vil blive refereret til som kunden, underforstået som vedkommende, der er bemyndiget til at bestille istandsættelsesarbejde.

§2 Betingelser

2.1. Alle ordrer og instruktioner skal kunden give direkte til H.C.A.’s administration.

§3 Tilbud

3.1. Afgiver H.C.A. tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til kunden eller kunden ikke har accepteret indenfor 2 uger fra tilbuddets dato.

§4 Erstatningsansvar

4.1. Skader på ting lavet af H.C.A. erstattes med max. kr. 50.000. Kundens selvrisiko udgør kr. 2.000,00 ved enhver skade.

4.2. H.C.A. er ikke ansvarlig for skader, der skyldes omstændigheder, som H.C.A. ikke er gjort bekendt med eller andre uforudsigelige forhold såsom force majeure.

§5 Reklamation

5.1. Krav om erstatning for eventuelle skader eller mangler på gods skal ved synlige skader og mangler skal ske hurtigst muligt. Straks efter skaden er opdaget eller mangler opdaget skal der rettes direkte henvendelse til H.C.A.’s administration.

Eventuel billeddokumentation og skadesanmeldelse skal herefter fremsendes og være i H.C.A.’s besiddelse senest 48 timer efter opgaven er slut.

§6 Pris

6.1. Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

6.2. Prisberegninger på arbejdsopgaver sker på basis af H.C.A.’s gældende prisliste.

6.3. Hvis du har brug for at aflyse igangsætningen af det aftalte arbejde, kan dette ske op til 72 timer før, uden at det vil koste dig noget.

Aflyser du en indgået aftale senere end dette betales kompensation. Aflyser du mindre end 72 timer før den planlagte istandsættelse, betales 40% af det aftalte beløb for hele opgaven. Er der mindre end 24 timer til, betales 80%.

Aflyser du pga. særlige omstændigheder, fx dødsfald eller særligt smitsomme sygdomme, skal du gøre opmærksom på dette, når du aflyser. I så fald gælder nemlig andre regler, da det vil være en vurderingssag.

Dette går selvfølgelig begge veje.

H.C.A. gør alt, hvad der kan gøres for at være færdige til aftalt tid, men skulle der opstå komplikationer, så får kunden et afslag i prisen svarende til dagbøderne.

For hver dag, der går, ud over den aftalte tid, slår H.C.A. 2% af istandsættelsens pris, dog minimum 500 kr. Det vil sige, at hvis kunden skal have istandsat for mindre end 25.000 kr., får kunden minimumsbøden på 500 kr. pr. forsinket dag i stedet for 2% af istandsættelsens pris.

6.4. For skyldige beløb, der ikke er betalt rettidigt til H.C.A., beregnes der 2% i rente pr. påbegyndt måned. Såfremt andet ikke er aftalt, er H.C.A.’s kontokunders betalingsbetingelse: Fakturadato + 8 dage.

6.5. Ekstraarbejde faktureres særskilt. Al ekstraarbejde fremsendes i en separat faktura.

6.6. Ved ekstraarbejde beregner vi et tilbud eller udfører arbejdet på timepris. Dette vil enten være en mundtlig aftale eller en skriftlig aftale.

§7 Betaling

7.1. Betaling skal ske senest den dato, ordrebekræftelse/fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

7.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden – medmindre kunden skriftligt meddeler H.C.A. andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til H.C.A., som om levering var sket til aftalt tid.

7.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er H.C.A. berettiget til at beregne morarenter efter H.C.A. til enhver tid gældende morarentesats, pt. 2% p.m.

7.4. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af H.C.A., og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

§8 Ejendomsforbehold

8.1. H.C.A. forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen inkl. moms med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til H.C.A. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

8.2. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

8.3. Kunden har på H.C.A. begæring pligt til at forsikre varen forsvarligt og afgive forsikringsdeklaration.

§9 Mangler og reklamation

9.1. Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

9.2. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel eller skade, skal kunden, senest 48 timer efter udført arbejde, give H.C.A. skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

Mangler, opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindeligt slid, omfattes ikke af H.C.A.’s ansvar.

9.3. Sker afhjælpning eller omlevering, ikke inden rimelig tid, er kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

9.4. H.C.A.’s ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden udløbet af den af H.C.A. i den individuelle kontrakt fastsatte frist regnet fra den dag, materialet er leveret (garantiperioden).

Anvendes materialet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

9.5. Forandring af eller indgreb i det solgte uden H.C.A.’s skriftlige samtykke, fritager H.C.A. for enhver forpligtelse.

§10 Tvistigheder

10.1. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med leverancen afgøres endeligt og bindende ved Københavns Byret.

§11 Fortrolighed og tavshedspligt

11.1. Alle oplysninger, der udveksles mellem kunden og H.C.A., skal behandles og opbevares fortroligt. Udover hvad der må følge af sagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjemand.

Begge parter er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hverken helhed eller dele af materiale og/eller kommunikation mellem kunden og H.C.A, og det samme gælder kunden.

H.C. Andersens Køkkenmontør
Sølvgade 102
1307 København K.
Telefon: +45 71 41 41 71
E-mail: kr@hc-a.dk
www.hcandersenkoncernen.dk