Betingelser

Maksimal kundetilfredshed

Over 700 perfekte anmeldelser

  1. Forside
  2.  » Betingelser

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

§1 Vilkår og betingelser

1.1 Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

1.2 I det nedenstående benævnt kaldes H.C. Andersens Flyttefirma A/S for H.C.A.

1.3 Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget til at bestille flytning og/eller transport.

§2 Flytning og transport

2.1 Hvilket omfatter ned- og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af flytte-/transportgods efter kundens anvisning.

2.2 Af- og påmontering falder udenfor H.C.A.’s forpligtelse, men kan aftales særskilt.

2.3 Efter aftale kan H.C.A. levere flyttekasser, bobleplast og silkepapir, samt andet flytteudstyr.

2.4 Hvis kunden ønsker ned- og udpakning, Handyman service eller andet foretaget af H.C.A., eller hvis der under flytning er genstande, der vejer over 80 kg, må der laves særskilt aftale herom.

2.5 Alle ordrer og instruktioner skal af kunden angives direkte til H.C.A.’s administration skriftligt.

2.6 Kundens afbestilling af flytningen/transporten skal meddeles senest 72 timer før den aftalte dag. Hvis afbestillingen ikke sker rettidigt, betaler kunden i henhold til § 7, stk. 5.

 

§3 Farligt gods

3.1 Farligt gods transporteres ikke uden særlig aftale.

3.2 Kunden skal ved bestilling af kørsel med farligt gods informere H.C.A. om alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at godset kan transporteres iht. gældende myndighedskrav. Hvis H.C.A. ikke får kendskab om alle de nødvendige oplysninger, kan H.C.A. når som helst og hvor som helst aflæsse godset for kundens regning, samt erstatningskravet vil ikke længere være gældende.

3.3 Kunden bekræfter, at der ikke befinder sig farligt gods, toldpligtige eller ulovlige effekter i gods, flyttekasser og indbo (som f.eks. gasflasker, våben, bilbatterier). Ved overtrædelse af dette, står kunden selv til ansvar for eventuelle økonomiske og juridiske konsekvenser.

§4 Specielle regler for udlands- flytning og transport

4.1 Udover førnævnte betingelser gælder ved udlandsflytninger følgende:

4.2 Kunden bekræfter, at der ikke befinder sig toldpligtige eller ulovlige effekter i gods, flyttekasser og indbo (som f.eks. tobak, spiritus, porno, narkotika, tyvekoster, våben, eller andre lokale, nationale eller internationale restrektioner).

4.3 H.C.A. forbeholder sig ret til regulering af den aftale pris, såfremt der efter tilbudsdagen sker ændringer af f.eks. færgetakster, broafgifter, valutakurser eller såfremt § 4, stk. 2 ikke overholdes.

4.4 Ved afbestilling af flytning til udlandet er H.C.A berettiget til at opkræve betaling ud fra følgende:

a. Mere end 30 dage før flytteopgavens påbegyndelse, 10% af den totale aftalte pris.
b. Mellem 30 og 14 dage før flytteopgavens påbegyndelse, 20% af den totale aftalte pris.
c. Mellem 14 og 7 dage før flytteopgavens påbegyndelse, 30% af den totale aftalte pris.
d. Mindre end 7 dage før flytteopgavens påbegyndelse, 50% af den totale aftalte pris.

4.5 Erstatningsansvar ved transport udover 24 timer fra Danmark samt internationale transporter udføres i henhold til CMR-loven. Erstatningsbeløbet er max 8,33 sdr/kg. pr. beskadiget eller bortkommet gods. (Special Drawing Rights) (ca. 90 kr.) pr. kg. gods.

§5 Erstatningsansvar ved flytning og transport

5.1 H.C.A.’s erstatningsansvar begrænses således.

5.2 Skader på ting H.C.A. måtte forvolde under flytning og transport, erstattes med max. kr. 1.000.000 kr. pr. transport samt 50.000 kr. for en enkelt genstand eller indholdet af en flyttekasse/kolli.

5.3 Kundens selvrisiko udgør kr. 2.200,00 ved enhver skade.

5.4 Der gælder således følgende begrænsninger: Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og lignende erstattes med max. kr. 5.000 pr. genstand.

5.5 Såfremt der er værdifulde genstande (+5.000 kr.), der skal flyttes, skal H.C.A. have klar besked herom, ellers frafalder erstatningsansvaret for over 5.000 kr.

5.6 Der skal skriftligt indberettes værdifulde genstande over 5000,- til HCA kontor, senest 1 arbejdsdag inden flytning. Såfremt det ikke overholdes, frafalder erstatningsansvaret over 5000,-

5.7 Hvis en genstand ikke er nævnt til H.C.A. pakker og/eller skiller flyttemændene tingene, for at undgå skader. H.C.A kan vælge ikke at ville flytte en genstand, hvis H.C.A. finder det uforsvarligt eller til skade for personer eller genstande.
a. Genstande/kolli som ønskes flyttet eller transporteret, efter H.C.A. har påvist dette til ikke at være forsvarligt. Fralægger H.C.A. sig alt ansvar for det flyttede.

5.8 De maksimale erstatningskrav kan forhøjes efter forudgående skriftlig aftale med og accept fra H.C.A.’s administration og forsikringsselskab inden opgaven påbegyndes.

a. Der vil forekomme en ekstra udgift ved at udvide forsikringen igennem H.C.A.

b. Dog anbefales det til hver en tid at kunden kontakter sit eget forsikringsselskab i forbindelse med udvidet forsikring.

5.9 H.C.A.’s erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specificerede genstande.

5.10 H.C.A. påtager sig ikke ansvar for skader på: uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods jf. pakkeliste. Gods som kunne pakkes forsvarligt i flyttekasser, men ikke er pakket i flyttekasser, erstattes ikke.

5.11 Hvis kunden hjælper med at håndtere flyttegods, frafalder forsikringen fuldstændig på den pågældende genstand/kolli.

5.12 Alt gods skal være pakket i henhold til H.C.A.’s pakkelister, for at der kan indtræde erstatningsansvar for H.C.A.

5.13 H.C.A. erstatter ikke mindre skader, på dørkarme, vægge, gulve, vinduer mm. såsom små ridser og skrammer, opstået under flytning. Da der er en relativ høj risiko for dette ved håndtering af flyttegods.

5.14 Gods, som er modtaget med tredje part, erstattes ikke mindre det ved modtagelsen konstateres, at H.C.A. har forvoldt synlige skader på emballagen.

5.15 Alle former for elektrisk udstyr erstattes ikke medmindre H.C.A. har forvoldt synlige skader.

5.16 Gods der af en eller anden grund ved sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger ved håndtering og/eller kørsel erstattes ikke medmindre der er en skriftlig aftale herom.

5.17 H.C.A. er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, juvel-sten eller lignende medmindre der er en skriftlig aftale herom.

5.18 H.C.A erstatter ikke skader, som ikke er synlige. Fx på bagsiden eller undersiden af møbler.

5.19 H.C.A. er ikke ansvarlig for skader, der skyldes omstændigheder, som H.C.A. ikke er gjort bekendt med eller andre uforudsigelige forhold såsom force majeure.

5.20 H.C.A. påtager sig ret til at dokumentere ved billeder og video ved start af flytningen.

5.21 Beskadiges enkelte dele af en helhed er H.C.A. ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse af selve helheden. Fx går en skuffe i et garderobeskab i stykker under flytning, er det skuffen vi dækker, og ikke garderobeskabet.

5.22 Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten af det bortkomne/beskadigede genstand til H.C.A. Hvis dette ikke af grunde ikke kan lade sig gøre, frafalder erstatningsgrundlaget.

5.23 I stedet for kontant erstatning kan H.C.A. efter aftale med kunden levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller efter aftale med kunden lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne. H.C.A.’s erstatningsansvar begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

5.24 Ved forsvinden/tyveri af genstande under flytningen, eller hvis der bliver stjålet ting af 3. part på flyttebilen, mens flyttefolkene er inde i kundes bolig, er H.C.A. ikke ansvarlig. Kunden kan bestille en ekstra mand/invitere en ven til at holde øje med flyttebilen og kun stå i nærheden af bilen.

5.25 Hvis genstande ikke kan komme igennem, så erstatter vi ikke skader på indgange/adgange.

§6 Reklamation

6.1 Krav om erstatning for eventuelle skader eller mangler på gods skal ved synlige skader og mangler ske ved modtagelsen af godset til H.C.A.’s chauffør. Straks herefter skal der rettes direkte henvendelse til H.C.A.’s administration. Eventuel billeddokumentation og skadesanmeldelse skal herefter fremsendes og være i H.C.A.’s besiddelse senest 48 timer efter modtagelsen af godset. For øvrige skader skal skriftlig reklamation ligeledes være H.C.A. i hænde senest 48 timer efter modtagelse af godset/indboet. Overholdes ovennævnte frister ikke, vil erstatningskrav ikke kunne gøres gældende.

§7 Pris og betaling

7.1 Prisberegninger på flytning/transport sker på basis af H.C.A.’s gældende prisliste.
a. Ligeledes overarbejdstillæg (Efter 18.00 og nat, samt weekend tillæg)
b. Tungløfttillæg (aftales inden løft)

7.2 Der beregnes betaling for udbringning/afhentning af flyttekasser/emballage, med mindre andet er aftalt skriftligt.

7.3 Såfremt specielle eller andre forhold, der ikke kan tilregnes H.C.A., f.eks. særligt vanskelige, farlige, adgangs-, trappe, elevator og tilkørselsforhold, sundshedsskadelige, dårligt føre og anvendelse af ekstra kræfter, der har påført H.C.A. unormale udgifter, kan H.C.A. kræve ekstra betaling herfor.

7.4 Ved forgæves forsøg på levering af genstand, som ikke kan komme igennem en dør eller lign så kræves der stadig betaling som aftalt i ordrebekræftelse.

7.5 Betaling kan kræves af H.C.A. umiddelbart efter aflæsning færdiggøres. Der kan dog kræves forudbetaling. Faktura betaling er kun muligt ved skriftligt aftale med kontor inden flytning.

7.6 For skyldige beløb der ikke er betalt rettidigt til H.C.A. beregnes der 2% i rente pr. påbegyndt måned, samt 100 kroner’s rykkergebyr. Såfremt andet ikke er aftalt, er H.C.A.’s kontokunders betalingsbetingelse: Fakturadato + 8 dage. Efter første rykker overtager Likvido ved brug af inkasso.

7.7 Ved opbevaring betaler kunden normal timepris jf. H.C.A.’s prisliste indtil godset er pakket og aflæsset i opbevaringskasser på H.C.A.’s lager. Ved genbrugskørsel betaler kunden normal timepris jf. H.C.A.’s prisliste indtil godset er sorteret og smidt ud på genbrugspladsen. Tillægget fra genbrugspladsen betales ligeledes af kunden, med mindre andet er aftalt skriftligt jf. ordrebekræftelse.

§8 Fortrolighed og tavshedspligt

8.1 Alle oplysninger, der udveksles mellem kunden og H.C.A., skal behandles og opbevares fortroligt. Udover hvad der må følge af sagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjemand. Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hele eller dele af materiale eller kommunikation mellem kunden og H.C.A.

8.2 H.C.A. opererer inden for en branche, hvor offentlige udtalelser, anmeldelser og bedømmelser på diverse medier og fora, såsom Trustpilot, har stor betydning og tillægges stor vægt af nye/kommende kunder. Fremsættelse af urimelige eller uretmæssige udtalelser, anmeldelser eller bedømmelser overfor H.C.A, eller fremsættelse af anden urimelig eller uretmæssig negativ omtale af H.C.A., kan således få store negative konsekvenser og medføre tab for H.C.A. Desuden anvendes sådanne udtalelser, anmeldelser eller bedømmelser undertiden af kunderne også som afpresning.

På baggrund heraf opfordrer H.C.A. alle kunder, sig til at søge enhver reklamation, tvist, utilfredshed, uoverensstemmelse eller lignende løst internt og i mindelighed.

§9 Panteret og tvangssalg

9.1 Det transporterede gods betragtes som overgivet H.C.A. i håndpant for ethvert tilgodehavende, H.C.A. har hos kunden, såfremt der ikke betales rettidigt.

9.2 Udebliver H.C.A.’s tilgodehavende mere end 1 måned efter at skriftligt påkrav er afsendt anbefalet til den af kunden sidst opgivne adresse, er H.C.A. berettiget til uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det tilbageholdte gods m.m. til dækning af sit tilgodehavende med tillæg til dækning af samtlige omkostninger.

9.3 Hvis det tilbageholdte gods skønnes værdiløst, er H.C.A. berettiget til, at lade godset destruere. Kunden vil ved anbefalet og almindeligt brev modtage meddelelse om destruktionen til den af hans sidst opgivne adresse. Hvis kunden ikke inden 10 dage efter afsendelsen af denne meddelelse betaler H.C.A.’s tilgodehavende og afhenter det tilbageholdte gods, er H.C.A. berettiget.

§10 Betingelser for opbevaring

10.1 Hurtigt fordærvelige varer, samt farligt gods modtages ikke til opbevaring, medmindre der er truffet særlig, skriftlig aftale herom. H.C.A. har ikke pligt til rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede, medmindre der er truffet særlig skriftlig aftale herom. Kunden har pligt til at oplyse, hvis der er kasser eller genstande af særlig værdi (+5.000 kr.)

H.C.A. er ikke ansvarlig for skader eller bortkomst, der er opstået under transport eller under indboets indsættelse på lager, som er udført af kunden eller personer, der handler på dennes vegne. H.C.A. er ikke ansvarlig for angreb på skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold. Besigtigelse af det opbevarede gods, samt udtagning af enkelte ting m.v. kan ske efter forudgående aftale med H.C.A. Arbejdet der er forbundet hermed beregnes jf. prisliste. Alt bliver pakket forsvarligt ind, men støv kan forekomme og må betragtes som en naturlig ting, og vi gør alt for at holde det på et minimum.

10.2 Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 14 dages varsel. H.C.A. kan til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel.
H.C.A tager et gebyr ved besigtigelse og forberedelse af opbevaret bohave på lageret.

10.3 H.C.A. henvender sig til kunden på den sidst oplyste adresse. Forsømmer kunden at melde adresseændring, er denne ansvarlig for alle følger deraf. Se bl.a. punkt 9 om tvangssalg, herunder alle udgifter og ulemper der har været i forbindelse med efterlysning af kunden 11.4 Lejen betales forud den første i hver måned.

10.4 Lejen kan dog også være forudbetalt på bestemt tid. Forinden udleveringen kan ske, skal H.C.A.’s tilgodehavende være betalt 11.5 Er opbevaringsbetalingen ikke sket 3 måneder efter, at vi har afsendt skriftlig anbefalet påkrav om betaling, forbeholder H.C.A. sig ret til at sælge de opmagasinerede ting på aktion. Det samme vil ske, hvis kunden opgiver sin ret til genstandene, eller kunden er forsvundet og forgæves har været søgt lokaliseret i en længere periode. H.C.A. vil bortsælge så meget af indboet, at alle firmaets udgifter og omkostninger er dækket. Eventuelt overskydende salgssum udbetales til kunden.

10.5 Er opbevaringsbetalingen ikke sket 3 måneder efter, at vi har afsendt skriftlig anbefalet påkrav om betaling, forbeholder H.C.A. sig ret til at sælge de opmagasinerede ting på aktion. Det samme vil ske, hvis kunden opgiver sin ret til genstandene, eller kunden er forsvundet og forgæves har været søgt lokaliseret i en længere periode. H.C.A. vil bortsælge så meget af indboet, at alle firmaets udgifter og omkostninger er dækket. Eventuelt overskydende salgssum udbetales til kunden.

10.6 Ved opbevaring på H.C.A. lager benytter kunden sin egen indboforsikring. Det er her nødvendigt, at kunden selv gør forsikringsselskabet opmærksom på opbevaringsstedet. En indboforsikring dækker blandt andet brand, vandskade, og indbrudstyveri, hvor der er brudt ind i en aflåst bygning, men dette er kunden selv ansvarlig for at tjekke op på, da det kan være individuelt fra forsikring til forsikring.